Shrink Tunnel Crossed Over Machine Series : STC ตู้อบความร้อนแบบคร่อมบนสายพานทนความร้อน

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

รายละเอียดสินค้า :

เป็นเครื่องที่ต้องวางคร่อมลงบนสายพานที่ทนความร้อน ทั้งนี้ต้องซื้อแยกต่างหาก กรณีที่ลูกค้าต้องสั่งซื้อแยกจากตู้อบรุ่นนี้  เป็นเครื่องที่ใช้กับ shrink label

ทั้งนี้ก่อนเลือกใช้ ต้องปรึกษาก่อนเพื่อความเข้าใจถูกต้อง

ภาพสินค้า :

Scroll to Top